trwa wczytywanie strony

RODO

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych jest SIGMA-ELEKTRO sp. z o.o. z siedzibą w Dobczycach przy ul. Wawelskiej 8, NIP: 9451757388.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przetwarzane są w następujących celach:

 • zawarcie i realizacja umowy kupna-sprzedaży (w tym odpowiedź na zapytania ofertowe, zbieranie ofert cenowych itp.)
 • spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych takich jak rozliczenie z Urzędem Skarbowym - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych

Z kim możesz się skontaktować w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?

 • pod adresem email: biuro@sigma-elektro.com
 • pisemnie przesyłając korespondencję na adres: SIGMA-ELEKTRO sp. z o.o. ul. Wawelska 8;
  32-410 Dobczyce,

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Odbiorcami Twoich danych są następujące podmioty:

 • firmy informatyczne – w obsługi programu księgowo – kadrowego, w tym usługi kopii bezpieczeństwa.
 • kurierzy – w celu dostarczenie zakupionego towaru
 • Urząd Skarbowy – w celu realizacji obowiązku prawnego
 • banki – w celu realizacji płatności
 • Podwykonawcy w zakresie niezbędnym do realizacji umowy

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

 • dokumentacja związana z realizacją umowy jest przechowywana przez okres 6 lat zgodnie
  z Ordynacją podatkową

Jakie przysługują Tobie uprawnienia?

Masz następujące prawa wynikające z RODO:

 • prawo dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne
 • prawo usunięcia danych osobowych – w przypadku gdy dane nie są już niezbędne
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy
  a nie wynika z przepisów prawa
 • sprzeciwu w przypadku gdy Administrator przetwarza Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego celu

Do kogo możesz wnieść skargę?

Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

do_gory